Κριτήρια Βιωσιμότητας

E-mail Εκτύπωση PDF

Οι Εταίροι του προγράμματος διερεύνησαν την σχέση των κριτηρίων βιωσιμότητας και το πλαίσιο για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας με τις συνθήκες στις χώρες τους, προβαίνοντας σε διαβουλεύσεις με τις ομάδες στόχου του έργου. Και σε συνέχεια της ανασκόπησης της ευρωπαϊκής εμπειρίας και των βέλτιστων πρακτικών για τη βιώσιμη πολεοδομία, συντάχτηκε μια λίστα κριτηρίων βιωσιμότητας, για την αξιολόγηση των υπαίθριων αστικών δημόσιων χώρων. Τα κριτήρια βιωσιμότητας έχουν προσαρμοστεί στις τοπικές συνθήκες μέσω ενός αριθμού ομάδων εργασίας σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. 

Το πλαίσιο που καθορίζει τα κριτήρια αυτά στηρίζονται στην αρχή ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται σε μια σφαιρική εικόνα: δηλαδή, πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα κριτήρια και να δοθεί σε κάθε ένα ξεχωριστό "βάρος" σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές συνθήκες.

Το πλαίσιο που καθοδηγεί τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των κριτηρίων παρουσιάζεται σχηματικά στο σχετικό γράφημα.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 26 Μάρτιος 2013 09:20  
This project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.